Bezpieczeństwo


Wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa przy ogrzewaniu niezależnym.I
1.1 W zakresie obowiązujących przepisów dla nagrzewnic wodnych i powietrznych istnieją wydane przez Urząd Federalny do Spraw Pojazdów Mechanicznych „Ogólne dopuszczenia typów” z urzędowym oznaczeniem kontrolnym.

1.2 Montaż nagrzewnic należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. Odchylenia od instrukcji są dopuszczalne tylko za pisemnym zezwoleniem wydanym przez urzędowo uznanego rzeczoznawcę lub kontrolera (TUV).

1.3 Nagrzewnice są przeznaczone do ogrzewania silnika pojazdu i kabiny pojazdu, ale nie mogą służyć do ogrzewania przestrzeni ładowni. W przypadku użycia nagrzewnicy w pojazdach specjalnych (np. pojazdach do transportu niebezpiecznych ładunków, TRS) lub nie podlegających StVZO (np. statkach), należy stosować się do obowiązujących przepisów w tym zakresie, częściowo regionalnych przepisów.

W przypadku montażu nagrzewnic w pojazdach przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych, muszą być spełnione, dodatkowo StVZO, warunki TRS 002 i TRS 003 (techniczne wytyczne do przepisów drogowych w zakresie przewożenia ładunków niebezpiecznych).

1.4 Nagrzewnica może być montowana tylko w pojazdach lub innych należnych systemach grzewczych, mających pojemność cieczy co najmniej 6 litrów.

1.5 Nie wolno montować nagrzewnic w kabinie kierowcy lub pomieszczeniach dla pasażerów. Jeżeli mimo tego nagrzewnicę montuje się w takim pomieszczeniu, skrzynka montażowa musi być szczelnie odizolowana od wnętrza pojazdu. Z zewnątrz, skrzynka montażowa musi być wystarczająco wentylowana, tak aby maksymalna temperatura w skrzynce montażowej nie przekraczała 800C. W przypadku przekroczenia tej temperatury mogą wystąpić zakłócenia w działaniu.

1.6 Na stacjach paliwowych i przy urządzeniach do tankowania nagrzewnica musi być wyłączona ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu.

1.7 Nagrzewnicy nie wolno używać, ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia lub uduszenia, bez urządzeń odsysających w pomieszczeniach zamkniętych, jak garaże lub warsztaty, także ze sterowaniem czasowym lub urządzeniem Telestart.

1.8 W przypadku prowadzenia prac spawalniczych, elektrycznych, w obrębie pojazdu, należy dla ochrony urządzenia sterowniczego odłączyć przewody dodatni i ujemny od akumulatora pojazdu i położyć przewód dodatni na masie pojazdu.

1.9 W obrębie układu sterowniczego nie można przekraczać temperatury 850C (temperatura składowania) – na przykład podczas prac lakierniczych na pojeądzie. W przypadku przekroczenia temperatury mogą zaistnieć trwałe uszkodzenia układu elektroniki.

II. Przepisy prawne w zakresie montażu

Podczas badania nagrzewnicy należy przestrzegać w pierwszym rzędzie – zgodnie z §§ 19, 20 lub 21 StVZO – następujących ustaleń (22a St VZO):

2.1 Badanie odbywa się przy przedłożeniu instrukcji obsługi i instrukcji montażu producenta.

2.2 Rok pierwszego uruchomienia nagrzewnicy musi być uwidoczniony na tabliczce znamionowej nagrzewnicy przez montera.

2.3 Nie jest dozwolone pobieranie powietrza spalania z pomieszczenia wewnątrz pojazdu.

2.4 Przewody wydechowe należy prowadzić w ten sposób, niemożliwe było przedostanie się spalin do wnętrza pojazdu. Ważne ruchome części pojazdu nie mogą być przy tym zakłócone w ich działaniu. Skropliny w przewodach spalin muszą być bezpośrednio o doprowadzane; jeżeli okaże się to konieczne, dopuszczalne jest wykonanie otworów spustowych do spalin.

2.5 Przewody elektryczne, urządzenia sterownicze i przełączające nagrzewnicy muszą być w pojeądzie tak ułożone, aby było zapewnione – w normalnych warunkach – bezawaryjne działanie tych urządzeń.

2.6 Przy układaniu przewodów paliwowych i dodatkowo zbiornika paliwa należy przestrzegać przepisów zawartych w §§ 45 i 46 StVZO.

Przewody paliwowe należy wykonać w ten sposób, aby zwroty pojazdu, ruchy silnika itp. nie miały ujemnego wpływu na ich żywotność. Muszą być one chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Części należy chronić przed szkodliwym wpływem ciepła na ich działanie i tak układać, aby ściekające kroplami lub ulatniające się paliwo nie mogło się zbierać na gorących ściankach, ani na urządzeniach elektrycznych ulec zapaleniu.

W autobusach, przewody paliwowe i zbiorniki paliwa nie mogą być usytuowane w pomieszczeniach dla pasażerów, ani w kabinie kierowcy. Zbiorniki paliwa muszą w tych pojazdach być tak usytuowane, aby w przypadku pożaru wysiadanie nie było bezpośrednio zagrożone. Podawanie paliwa nie może się odbywać w wyniku siły ciężkości, ani pod ciśnieniem zbiorników paliwa.

2.6.1 Instrukcja montażu dla Webasto zbiorników paliwa do nagrzewnic wodnych w pojazdach:

2,6.1.1 W autobusach nie jest dozwolony montaż w pomieszczeniu dla pasażerów i w kabinie kierowcy.

2.6.1.2 Króciec do napełniania nie może znajdować się w pomieszczeniu dla pasażerów i w kabinie kierowcy żadnego pojazdu.

2.6.1.3 Zbiorniki paliwa w pojazdach z paliwem gaąnikowym nie może znajdować się bezpośrednio za osłoną przednią pojazdu. Musi on być tak oddzielony od silnika, aby również podczas nieszczęśliwych wypadków nie było możliwe zapalenie się paliwa.
Nie dotyczy to ciągników bez kabin.

2.6.1.4 Wszystkie zbiorniki paliwa oferowane w katalogu Webasto są przystosowane do maksymalnego ciśnienia 0, 15bar.

2.6.1.5 Wszystkie zbiorniki paliwa oferowane w katalogu Webasto są poddawane w produkcji próbie ciśnienia o wartości co najmniej 0,3 bar nadciśnienia.

2.6.1.6 Zbiorniki paliwa muszą być wyposażone albo w wentylowane zamknięcie, albo też muszą być wentylowane w inny sposób.

2.6.1.7 Można używać tych zamknięć odpowiadających DIN 73400.

2.7 Każdy aktualny stan pracy nagrzewnicy – a co najmniej stan załączenia i wyłączenia – powinien być łatwo rozpoznawalny.

2.8 Póąniejsze zamontowanie nagrzewnicy powinno być skontrolowane przez urzędowo uznanego rzeczoznawcę lub kontrolera (TÜV), zgodnie z § 19 ust. 2 St VZO. Ze świadectwem tej kontroli należy złożyć wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu u odpowiednich władz (wydziale komunikacji).

2.9 Podczas sprawdzania stanu cieczy chłodzącej należy postępować według zaleceń producenta pojazdu. Woda w obiegu grzewczym musi zawierać co najmniej 10 % markowej cieczy niezamarzającej.