Sterownik uP-T (SR)


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJIsterownika mikroprocesorowego uP-T („SR”) montowanego w kabinie – wskaźnik, symbole i przyciski.


Sterownik uP-T opis   

   1. Symbol chłodzenia (Termometr ze strzałką skierowaną w dół). Urządzenie chłodzi.
   2. Symbol ogrzewania. (Termometr ze strzałką skierowaną w górę). Urządzenie grzeje.
   3. Symbol temperatury żądanej. Na wyświetlaczu wskazywana jest temperatura żądana.
   4. Wskaźnik. Normalnie wskaźnik wskazuje wskazanie standardowe z temperaturą powietrza powrotnego i temperaturą żądaną. Gdy urządzenie jest włączane wskaźnik pokazuje aktualny tryb pracy przy pomocy symbolu. Na wskaźniku ukazują się również wskazania żądania (jak np. odszranianie) i wskazania informacyjne (jak np. ciśnienie oleju silnika spalinowego). Gdy przełącznik ON/OFF urządzenia ustawiony jest w położenie OFF (WYŁĄCZONE) wyświetlacz jest zgaszony.
   5. Przycisk wybiorczy. Służy do wywoływania wskaźnika żądań i wskazań informacyjnych. Wskazania żądanai są stosowane do wyboru trybu CYCLE-SENTRY lub działania ciągłego, i inicjowania procesu odszraniania ręcznego. Przycisk wybiorczy jest stosowany również do wyboru innych danych roboczych takich jak obroty silnika lub ciśnienie oleju.
   6. Przycisk wprowadzania. Jest stosowany do wprowadzania nowych poleceń takich jak odszranianie sterowane ręcznie, nowa temperatura żądana itp.
   7. Przyciski STRZAŁKA W GÓRĘ I STRZAŁKA W DÓŁ. Stosowane są do zwiększania lub zmniejszania temperatury żądanej i do wykonywania innych wyborów ze wskaźników żądań.
   8. Przycisk z Logo firmy Thermo King. Stosowany jest do wporwadzania samokontroli urządzenia, do sprawdzania wersji numeru oprogramowania i do wprowadzania testu serwisowego oraz testu płyty przekaźnikowej.
   9. Przycisk niehałaśliwej pracy. Służy do wybierania trybu pracy silnika diesla na wolnych obrotach.
   10. Ikona żółwia. Wskazuje że włączony jest tryb pracy silnika diesla na wolnych obrotach.
   11. Przycisk odszranianai. Służy do włączania odszraniania.
   12. Symbol odszraniania. Urządzenie jest odszraniane.
   13. Ikona CYCLE-SENTRY. Urządzenie pracuje w trybie CYCLE-SENTRY (START-STOP).
    Uwaga! W tym trybie urządzenie może być uruchomione w każdej chwili.
   14. Symbol alarmu. Wskazuje alarm systemu.
   15. Symbol zasilania elektrycznego. Wskazuje, że uaktywniony jest tryb zasilania elektryczneog.
   16. Przycisk ON (WŁĄCZENIE). Powoduje uruchomienie urządzenia po włączeniu ON (WŁĄCZONE).
   17. Przycisk OFF (WYŁĄCZONE). Powoduje wyłączenie urządzenia.

Sterownik uP-T

   Wskazanie standardowe pojawia się gdy urządzenie zostanie włączone i pokazywana jest temperatura powietrza powrotnego i temperatura żądana. Wskazanie standardowe jest punktem wyjściowym stosowanym dla przejścia do wszystkich innych wskazań żądania i wskazań informacyjnych. Aby powrócić do tego wskazanai z jakiegokolwiek innego wskazania żądania lub wskazania informacyjnego należy odczekać 10 sek i powrót nastąpi automatycznie. Przykład: 10,8°C jest temperaturą powietrza powrotnego, 2,0 jest temperaturą żądaną.

Aby zmienić temperaturę żądaną:

   1. Ustawić przełącznik ON/OFF w położenie ON (włączone). Pojawi sięwskazanie standardowe.
   2. Do wyboru nowej temperatury żądanej zastosować przycisk STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ.
   3. Gdy nowa temperatura żądana jest pokazywana na wyświetlaczu wcisnąć przycisk WPROWADZANIA. Przez krótki okres czasu będzie wskazywane wskazanie Load (Ładowanie) i następnie nowa wartość żądana pojawi sięponownie na wskaźniku.

Uwaga ! Musicie wcisnąć przycisk wprowadzania, jeżeli przycisk ten nie zostanie wciśnięty nowa wartość żądana nie zostanie wprowadzona. Wskażnik powraca do wskazania standardowego i ustawienie powraca do poprzedniego ustawienia jeżeli w ciągu 10 sek. nie zostanie wciśnięty przycisk wprowadzania.

Wybór trybu CYCLE – SENTRY lub CONTINOUS

Sterownik uP-T tryb Cycle

   1. Ustawić przełącznik ON/OFF w położenie ON (WYŁĄCZONE). Pojawia się wskazanie standardowe. Skasować wszystkie wskazania alarmowe.
   2. Wciskać przycisk wybiorczy aż na wskaźniku pojawi sięwskazanie żądania CYCLS (CYCLE SENTRY – patrz rys. powyżej)
   3. Użyć przycisku STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ w celu wybrania YES (TAK) dla uaktywnienia trybu CYCLE SENTRY, lub wybrnaia No/NIE) w celu wyłączenia trybu CYCLE SENTRY.
   4. Gdy na wskaźniku wskazywane jest prawidłowe ustawienie, wcisnąć przycisk wprowadzania. Na krótką chwilę na wskaźniku ukaże się wskazanie Lod (Ładowanie) i następnie nowe ustawienie pojawia się na wskaźniku.

Uwaga! Musicie wcisnąć przycisk wprowadzania, jeżeli przycisk ten nie zostanie wciśnięty nowa wrtość żądana nie zostanie wprowadzona. Wskaźnik powraca do wskazania standardowego i ustawienie powraca do poprzedniego ustawienia jeżeli w ciągu 10 sek. nie zostanie wciśnięty przycisk wprowadzania.

Włączanie procesu odszraniania sterowanego ręcznie.

Sterownik uP-T odszranianie ręczne

   1. Urządzenie musi pracować w trybie ciągłym lub w trybie CYCLE-SENTRY lub w trybie CYCLE SENTRY w ustawieniu zerowym.
   2. Wcisnąć przycisk odszraniania na sterowniku.

Odczytywanie informacji na wskaźniku.

Sterownik uP-T odczytywanie
 

   1. Odczytywanie godzin pracy
    Urządzenia musi być włączone. Przy ciągłym wciskaniu można zobaczyć na wyświetlaczu.
    tLH=całkowita ilość godzin pracy
    EnH=ilość godzin pracy silnika wysokoprężnego
    ELH=ilość godzin pracy silnika elektrycznego
   2. Odczytywanie wskazań wskaźników elektronicznych
    Wciskając przycisk WYBÓR można dojść od wskaźnika oznaczonego GAGE. Stosując przyciski STRZAŁKA W GÓRĘ I STRZAŁKA W DÓŁ należy wybrać YES (TAK), następnie wcisnąć przycisk WPROWADZENIE. Przycisk WYBÓR należy używać do odczytu:
    oIL = Ciśnienie oleju silnika spalinowego
    Ent = Temperatura chłodziwa silnika spalinowego
    rPn = Obroty silnika spalinowego
    CoL = Temperatura wężownicy
    dFI = Przedział czasowy między odszranianiami
    ddr = Czas trwania odszranianiaUWAGA! Wciśnięcie przycisku WPROWADZANIA na wskaźniku przyrządu pomiarowego spowoduje tak długie zachowanie tego wskazania aż zostanie wciśnięty inny przycisk.

Wyświetlanie i kasowanie kodów alarmowych.

Sterownik uP-T wyświetlanie kodów alarmowych
 

  1. Przełącznik ON/OFF urządzenia musi być włączony (ON). Pojawi się wskazanie standardowe.
   Jeżli istnieje jakikolwiek stan alarmowy na wskaźniku pojawia się symbol alarmu.
  2. PRZYCISK WYBÓR POWODUJE WYŚWIETLANIE ALARMÓW
   Jeżeli istnieje symbol alarmu, wcisnąć przycisk WYBÓR. Pojawia się wskaźnik alarmu i kod alarmu. Jeżeli naraz istnieje więcej alarmów, każdy będzie wyświetlany przez kilka sekund. Kod alarmowy przedstawiony na rysunku jest kodem 66 – alarm niski poziom oleju silnika spalinowego. Zawsze zaznaczajcie wszystkie kody alarmowe w kolejności w której sięone ukazują.
  3. PRZYCISK WPROWADZANIE KASUJE ALARMY
   Gdy stan alarmowy został usunięty, należy wcisnąć przycisk WYBÓR w celu wyświetlania wskaźnika alarmu i kody alarmu. Gyd kod alarmu pokazywany jest na wyświetlaczu, należy wcisnąć przycisk WPROWADZENIE w celu skasowania alarmu. W przypadku jednoczesnego występowania kilku alarmów przycisk WPROWADZANIA należy wcisnąć tyle razy ile wskazywanych jest alarmów. Gdy wszystkie alarmy zostaną skasowane, chwilowo na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 00.