Sterownik Thermoguard UP-IV i UP-V


Zwykle na wyświetlaczu sterownika Thermoguard uP-IV+ wprowadzona jest standardowa informacja o temperaturze powietrza zwrotnego i wartości zadanej. Temperatury wyświetlane są w następujący sposób.

 

1 Górne pole odczytu 

 

 

 

Dolne pole odczytu

 

Górne pole odczytu

Temperatury wyświetlane w górnym polu odczytu:

  • symbol stopni i litera C określają stopnie Celsjusza, a litera F stopnia Fahrenheita
  • punkt dziesiętny i cyfra określają dziesiętne części stopnia
  • liczby całkowite określają wartości w stopniach (2 lub 3-cyfrowe)Rodzaj temperatury określa jeden z dwóch symboli temperatury: Temperaturę powietrza zwrotnego określa strzałka skierowana w prawo. Temperaturę powietrza wylotowego (DIS.A) określa strzałka skierowana w lewo.

 

Wyświetlanie temperatury
Dolne pole odczytu

Zwykle wartość zadana temperatury zespołu wyświetlana jest w dolnym polu odczytu. Wartość zadana jest to wartość temperatury, na którą ustawione jest sterowanie zespołu. Wartość zadaną określają dwie liczby całkowite (1 lub 2-cyfrowe). Podczas wyświetlania wartości zadanej symbol wartości zadanej wyprowadzony jest na wyświetlaczu z prawej strony dolnego pola odczytu. Zakres temperatury wartości zadanej wynosi od -28,9°C do 26,7°C (od -20,0F do 80,0F). Sterownik można tak zaprogramować, aby wartośćzadana wyświetlana była z dokładnością do jednej dziesiątej stopnia (.1°). W tym przypadku na wyświetlaczu zostaną wyprowadzone:

 • punkt dziesiętny i cyfra przedstawiająca dziesiąte części stopnia (.1)
 • liczby całkowite przedstawiające wartość temperatury w stoponiach (1 lub 2-cyfrowe)
Przycisk licznika czasu – Wyświetlanie licznika czasu
Przycisk ciśnienia oleju – Wyświetlanie ciśnienia oleju silnika
2c Przycisk amperomierza – Wyświetlanie wartości prądu w amperach, ładowania lub rozładowywania akumulatora. Znak minus (-) oznacza rozładowywanie.
2d Przycisk temperatury wody.
Wyświetlanie temperatury wody silnika.
2e Przycisk TK – Użycie tego przycisku wraz z pozostałymi umożliwia wybór specjalnych opcji wyświetlania lub uruchomienie testów pracy.
2f Przycisk alarmu.
Przycisk ten umożliwia wyświetlenie kodów alarmów.
2g Przycisk kasowania alarmów.
Przycisk ten umożliwia skasowanie alarmów po ich wyświetleniu.
2h Przycisk wyboru. (strzałki cykliczne)
Umożliwia wyświetlenie następujących informacji:
[dEF] = Komunikat o rozmrażaniu
[CYCLS] = Komunikat o cyklicznym nadzorowaniu (Cycle sentry)DIS.A = Temperatura powietrza wylotowego
TPDF = Różnica temperatury powietrza zwrotnego i powietrza wylotowego
COIL = Temperatura wężownicy parownika
ABM.T = Temperatura powietrza otoczenia
SPR.1 & SPR.2 = Dodatkowe czujniki temperatury nr 1 i nr 2 (zwykle nieużywane)BATV = Napięcie akumulatora
RPM = Prędkość obrotowa silnika (obr/min)
DEFI = Odmrażanie w przedziale czasowym (w godzinach)
DEFN = Odmrażanie poza przedziałem czasowym (w godzinach)
DDUR = Czas trwania odmrażania (maksymalny, w minutach)
MVST = Uruchomienie zaworu modulowania (tak lub nie) (Wyłącznie z opcją modulowania)

 

TABLICE STERUJĄCE I KONTROLNEThermoguard

Funkcje sterownika TG-VII:

   • Sterownik systemu
   • System ostrzegawczy
   • Cycle Sentry (opcjonalnie)
   • Czujnik temperatury powietrza zwrotnego
   • Czujnik temperatury powietrza wylotowego
   • Czujnik temperatury wężownicy
   • Licznik całkowitego czasu pracy
   • Licznik czasu pracy silnika
   • Licznik czasu pracy napędu elektrycznego
   • Wyświetlanie ciśnienia oleju
   • Wyświetlanie temperatury czynnika chłodzącego silnika
   • Wyświetlanie prędkości obrotowej silnika
   • Wyświetlanie napięcia akumulatora

W obu trybach pracy ciągłej i Cycle Sentry uruchomienie silnika odbywa się całkowicie automatycznie. Ręczne włączenie cyklu odmrażania i wybór trybu pracy ciągłej lub Cycle Sentry (w przypadku zespołów wyposażonych w układ sterowania Cycle Sentry) wykonywane jest przy pomocy przycisków sterownika Cycle Sentry wyboru i wprowadzania. Patrz instrukcje obsługi zespołu. Tablica czołowa sterownika TG-VI wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i klawiaturę z pięcioma przyciskami dotykowymi.

   1. Wyświetlacz. Zwykle wyprowadzane są informacje o temperaturze powietrza zwrotnego i wartości zadanej. Po wyłączeniu zespołu informuje o bieżącym trybie pracy przez wyświetlenie ikony (symbolu) obok opisu po jednej lub drugiej stronie wyświetlacza. Na wyświetlaczu wyprowadzane są również ekrany poleceń (np. odmrażanie) oraz ekrany parametrów pracy (np. ciśnienie oleju silnika). Po ustawieniu przełącznika on/off zespołu w pozycji off na wyświetlaczu nie jest wyprowadzona żadna informacja.
   2. Przycisk wyboru. Przycisk wyboru umożliwia operatorowi wybór ekranu polecenia i ekranu parametrów pracy. Ekrany poleceń umożliwiają wybór pracy ciągłej lub Cycle Sentry (w przypadku zespołu z Cycle SEntry) i ręczne włączenie cyklu odmrażania. Przycisk wyboru umożliwia również wyświetlenie ekranu parametrów pracy, np. prędkości obrotowej silnika lub ciśnienia oleju.
   3. Przyciski do góry i do dołu. Przyciski te umożliwiają zmniejszenie lub zwiększenie wartości zadanej oraz wybranie poszczególnych pozycji występujących na ekranach poleceń.
   4. Opis trybów. Poszczególne opisy informują o możliwych trybach pracy oraz wystąpieniu alarmów.
   5. Ikony. Pojawiają się obok odpowiadającego opisu w czasie pracy zespołu w danym trybie.
   6. Przycisk wprowadzania. Przycisk ten umożliwia wprowadzenie nowej komendy, np. ręcznego odmrażania, nowej wartości zadanej itp.
   7. Przycisk ze znakiem firmowym Thermo King. Przycisk ten umożliwia uruchomienie testu wewnętrznego zespołu, wyświetlenie numeru wersji oprogramowania, ustawienie trybu testu serwisowego i wykonanie testu tablicy przekaąników.

ZAGROŻENIE: Po ustawieniu przełącznika On/Off w pozycji „on” zespół ten może zostać uruchomiony w dowolnej chwili.

 

SMX-II SR i SB-III SR ze sterownikiem ThermoguardThermoguard sterownik

Tablica kontrolna i sterowanie mikroprocesora mp-IV

   1. PRZEŁĄCZNIK ON/OFF.
    Przełącznik ten włącza zasilanie obwodów elektrycznych niezbędnych do pracy zespołu.
    ON: włączenie zasilania układów elektrycznych z akumulatora.
    OFF: obwody elektryczne są odłączone od akumulatora. Zamknięty jest dopływ paliwa i zespół jest zatrzymany.
   2. PRZYCISK PODGRZEWANIE/START
    Pozycja PODGRZEWANIE: włązenie zasilania świec żarowych, podgrzanie świec ułatwia uruchomienie silnika.
    Pozycja START: włączenie zasilania świec żarowych i rozrusznika.
   3. PRZEŁĄCZNIK RĘCZNEGO ODMRAŻANIA.
    Uruchamia cykl odmrażania w przypadku spadku temperatury wężownicy parownika poniżej 45F (7,2°C).
   4. PRZYCISK CYCLE-SENTRY/PRACA CIĄGŁA.
    Umożliwia wybór trybu pracy zespołu.
    Pozycja CYCLE-SENTRY: zespół uruchamiany jest automatycznie, na żądanie. Funkcje początkowej fazy uruchamiania, takie jak podgrzanie świec żarowych, sterowanie elektrozaworem paliwa i cewką przepustnicy oraz włączenie rozrusznika silnika wykonywane są automatycznie.Po uruchomieniu silnik będzie pracował póki temperatura nie osiągnie wartości nastawionej na termostacie, akumulator nie zostanie naładowany, temperatura bloku nie osiągnie 90°F (32°C) i nie zostanie zakończone odmrażanie. Następnie system sterowania CYCLE-SENTRY wyłącza silnik automatycznie.
    Pozycja Pracy ciągłej: Konieczne jest ręczne uruchomienie zespołu przy pomocy przełączników On/Off i Podgrzewanie/Start. Po oruchomieniu zespół będzie pracował w trybie ciągłym, póki przełącznik On/Off nie zostanie ustawiony w pozycji OFF.
   5. Przełącznik ELECTRIC/DIESEL (wyłącznie model 50)W pozycji ELECTRIC, zespół napędzany jest przy pomocy awaryjnego silnika elektrycznego.
    W pozycji DIESEL, zespół napędzany jest przy pomocy silnika diesla.
   6. Wyłącznik samoczynny silnika elektrycznego (wyłącznie model 50)Wyłącznik przyciskowy zabezpiecza silnik elektryczny przed przeciążeniem

SL-300 ze sterownikiem Thermoguard uP-V
Thermoguard SL300

   • Przełącznik wł./wył./usypianie (On/Off/sleep)
    Przełącznik ten jest stosowany do włączania i wyłączania zespołu i do wprowadzania trybu snu (SLEEP), bez czasu wyjścia
    • W położeniu włączonym (ON) zespół pracuje w wybranym trybie.
    • W położeniu wyłączonym (OFF) układy elektryczne są odłączone od akumulatora. Dopływ paliwa jest odcięty i zespół nie działa.
    • W położeniu usypiania (SLEEP) zespół będzie działał w trybie snu bez czasu wyjścia. Celem trybu snu jest automatyczny rozruch i praca zespołu wymagana dla utrzymania temperatury silnika powyżej 35°F (2°C) i akumulatora.UWAGA: Zespół nie może regulować temperatury skrzyni na wartość zadaną w trybie snu. Jeżeli temperatura ładunku ma być regulowana, to nie wolno stosować trybu snu.
   • Przełącznik silnika elektrycznego na Diesla (ELECTRIC/DIESEL) – tylko dla modelu 50
    W położeniu ELECTRIC zespół jest napędzany przez silnik elektryczny pogotowia.
    W położeniu DIESEL zespół jest napędzany przez silnik wysokoprężny.
   • Wyłączanie silnika elektrycznego – tylko dla modelu 50
    Przycisk ELECTRIC MOTOR RESET zabezpiecza silnik elektryczny przed przeciążeniem.